โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินฝ่ายต่าง ๆ Word Document ขนาดไฟล์ 41.26 KB 2
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.28 KB 1
แบบฟอร์ม id plan Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 17
แบบฟอร์ม ว.PA และคู่มือ 2888
คุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์มอต้น 48171
รายการครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น งบประมาณ ๖๐๐,๒๐๐ บาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.74 KB 48189
ประกาศโรงเรียนด่านช้างวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ ทรอนิกส์(e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.04 KB 48061