โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายคำรณ รูปสูง
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทย คนที่ 1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ ภูมิพัฒน์
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา คนที่ 2
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสญชัย ผลวงษ์
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา คนที่ 3
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา คนที่ 4
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย อ้นสืบสาย
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา คนที่ 5
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2560
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา คนปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน