โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ท ำหน้ำที่ครูอัตรำจ้ำง
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ท ำหน้ำที่ครูอัตรำจ้ำง 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2562,08:09   อ่าน 128 ครั้ง