โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
           โรงเรียนด่านช้างวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำตำบลนิคมกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
           โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ซึ่งมีนายศักดา วังทอง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขณะนั้น ได้มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา ได้จัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้น  โดยขอใช้พื้นที่สำนักงานนิคมสร้างตนเองกระเสียว  กรมการปกครอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในเนื้อที่  68  ไร่  เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน โดยในปีการศึกษา 2537  โรงเรียนได้ขอใช้พื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1  (ซึ่งมีนายสุนันท์  พิมพขันธ์  เป็นอาจารย์ใหญ่ขณะนั้น)  ใช้อาคารชั่วคราวเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  2  ห้องเรียน  โดยมีกำนันอานนท์  จรุงนันทการ และชาวบ้านตำบลนิคมกระเสียว เป็นผู้ก่อสร้าง 
          ในวันที่  14  มิถุนายน พุทธศักราช 2539  ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียน โดยใช้ชื่อ  ”โรงเรียนด่านช้างวิทยา”  โดยมีนายคำรณ  รูปสูง  เป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านแรก
          ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2540  ได้ย้ายจากอาคารชั่วคราว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 มาจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน  เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา  2541