โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุวิตร เพ็งสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปณิศา เพ็งสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางเรณู ตันติจรูญโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวศิวมาศ ศิลปหัสดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2