โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชลธิชา เสือนิล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจินดา พรหมโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวศิริรัตน์ แตงนิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายจรัสรวี พรมทองดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพลอยไพรินทร์ ชื่นอุรา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวฐิติมา สวาสนา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3