โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาวอลย์เลย์บอลชายหาด ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนด่านช้างวิทยา (อ่าน 24) 10 ม.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา (อ่าน 58) 11 ธ.ค. 62
ประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษ (อ่าน 133) 01 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนด่านช้างวิทยา (อ่าน 120) 31 ต.ค. 62
ประกาศผลการสอนครูชีววิทยา (อ่าน 127) 27 ต.ค. 62
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ท ำหน้ำที่ครูอัตรำจ้ำง (อ่าน 127) 22 ต.ค. 62
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูอัตราจ้าง (อ่าน 136) 22 ต.ค. 62
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างสอน วิชาชีววิทยา (อ่าน 129) 10 ต.ค. 62
ร่วมเชียร์ -วชิรวิชญ์,สหรัฐ & โค้ชเป้ การเเข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่อาชีพ สโมสรวอลเล่ย์บอลวิสาขา (อ่าน 193) 25 ก.ย. 62
การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่าอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 (อ่าน 232) 18 ก.ย. 62