โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษ (อ่าน 57) 01 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนด่านช้างวิทยา (อ่าน 39) 31 ต.ค. 62
ประกาศผลการสอนครูชีววิทยา (อ่าน 54) 27 ต.ค. 62
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ท ำหน้ำที่ครูอัตรำจ้ำง (อ่าน 65) 22 ต.ค. 62
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูอัตราจ้าง (อ่าน 65) 22 ต.ค. 62
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างสอน วิชาชีววิทยา (อ่าน 65) 10 ต.ค. 62
ร่วมเชียร์ -วชิรวิชญ์,สหรัฐ & โค้ชเป้ การเเข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่อาชีพ สโมสรวอลเล่ย์บอลวิสาขา (อ่าน 102) 25 ก.ย. 62
การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่าอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 (อ่าน 141) 18 ก.ย. 62