โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

           
โรงเรียนด่านช้างวิทยา เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง