โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

“มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  และมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


ปรัชญา

ปัญญา นรานํ  รัตนํ
แปลว่า ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน