โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปณิศา เพ็งสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

นางเรณู ตันติจรูญโรจน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวจินดา พรหมโชติ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวศิริรัตน์ แตงนิ่ม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายจรัสรวี พรมทองดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป