โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอัปสร ชัยเภรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพรรณิภา สุขแสน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายพลภัทร์ ปานเพชร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3