โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชลธิชา บุญวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรพิมล ทองสุก
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวศกุณตลา ปานสกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวทักษพร ทิพยานนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1