โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา