โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
คณะผู้บริหาร

นางเรณู สรหงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปณิศา เพ็งสุข
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

นายสมพร เพิ่มพูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางเรณู ตันติจรูญโรจน์
หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน

นางสาวจินดา พรหมโชติ
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

นางสาวธันวดี พฤกษชาติ
หัวหน้าฝ่ายบุคคล