โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
จุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษา
จุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษา
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  1.  พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
  2. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร
  5. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายทรัพยากรทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
      “ผู้เรียนเป็นคนดี  มีวินัย  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
      “บรรยากาศรื่นรมย์  อุดมด้วยพรรณไม้”