โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 1. ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเต็มศักยภาพ
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการวิจัย ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
 5. พัฒนาระบบการบริหารของสถานศึกษาให้เข็มแข็ง โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 6. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 7. นำนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์
 1. ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ และมีจิตสาธารณะ
 3. จัดการศึกษาโดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการวิจัย เพื่อยกระดับให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และมีศักยภาพในการแข่งขัน
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 5. มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหาร ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 6. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 7. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข