โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
พันธกิจ
พันธกิจ
พันธกิจ

      1.   ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเสมอภาคและเต็มศักยภาพ
      2.   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      3.   พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการวิจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้
      4.   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
      5.   พัฒนาระบบบริหารของสถานศึกษาให้เข็มแข็ง โดยใช้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
      6.   จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน