โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
ผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. เขต ๙ (สุพรรณบุรี,นครปฐม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. เขต ๙ (สุพรรณบุรี,นครปฐม)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
5 9 4 1 19

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. เด็กหญิงอโณทัย ทองพรม
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง 1. เด็กชายอาภากร คำบุตร
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง 1. เด็กหญิงนุชจิรา ก้านเกษ 2. เด็กหญิงสิริวิมล การภักดี 3. เด็กหญิงอภิญญา จำปา
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 รางวัลเหรียญทอง 1. นายธนกฤต เกมกลาง 2. นายธนพงษ์ เกมกลาง
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ ทองเชื้อ 2. เด็กหญิงปวริศา บ้านด่าน 3. เด็กชายอภิวัฒน์ หล้าอ่อน
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน 1. นายนฤบดี หอมเย็น
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน 1. นางสาวรังสิมา แสงจันทร์อ่อน
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6รางวัลเหรียญเงิน 1. นางสาวชุติกาญจน์ นาคพันธ์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6รางวัลเหรี ยญเงินเงิน 1. นางสาวชัชฎาภรณ์ สง่าไกร 2. นายธาดา ขุนณรงค์ 3. นางสาววธูสิริ เขียวชะอุ่ม 4. นางสาวสุณัชชา บุญกลาง 5. นางสาวสุภาพร หมวดผา
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6รางวัลเหรียญเงิน 1. นางสาวรุ่งทิวา วงษ์สุวรรณ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน 1. นางสาวจินภา สุสุนทร 2. นางสาวชมภู ก้อนคำดี 3. นายณัฐวุฒิ จันทร 4. นายณัฐวุฒิ สมพรภักดิ์ 5. นางสาวพรรณภษา ซุยแป 6. นางสาววิชุดา หงษ์เว
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงินเงิน 1. นางสาวจิราพัชร ทีปะลา 2. นางสาวชัชชญา เนื่องขันตรี 3. นางสาววิลาวัณย์ แก้วจันทร์
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงินเงิน 1. เด็กหญิงดวงใจ อ่อนคำสี 2. เด็กหญิงปิยะธิดา สินธุศรี 3. เด็กหญิงรจนา อินทร์สอน
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน 1. นางสาวชนม์สิตา เนตรลา 2. นางสาวธิดารัตน์ ทองสินธุ์ 3. นางสาวศศินิภา ทรัพย์มาก
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,10:40   อ่าน 470 ครั้ง