โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนด่านช้างวิทยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. โรงเรียนด่านช้างวิทยา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๖๓  เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนในการเปิดเรียนช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท ๑๙ โดยมีนายคำรณ รูปสูง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนด่านช้างวิทยา เป็นประธานในที่ประชุม  มีว่าที่ ร.ต.รังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยาเป็น กรรมการและเลขานุการ  คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านช้างวิทยาขอขอบพระคุณนายคำรณ รูปสูง และคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งจะนำไปปฏิบัติต่อไป
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,08:15   อ่าน 21 ครั้ง