โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
การก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล /๕๗ ก
การก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล /๕๗ ก ซึ่งตามสัญญาว่าจ้าง บริษัทไกรชนะคอนสรัคชั่น และว่าที่ร.ต.รังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ว่าจ้าง เริ่มสัญญา ๕ เม.ย.๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๙ มิถุนายน ๖๓ มูลค่า ๑๔,๕๖๗,๗๕๐ บาท ขณะนี้ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๖๓ และมีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว ได้ทำงานแล้วเสร็จเป็นไปตามรูปรายการงานก่อสร้างและสัญญาจ้างทุกประการแล้ว  ทุกอย่างดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว  จากการปฏิบัติงานที่อดทน อดกลั้น ร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหา ขอขอบคุณ ครูสมพร เพิ่มพูล หัวหน้าผู้ควบคุมงาน  นายชูเกียรติ กัณพัฒนะ ผู้ควบคุมงาน  ครูจินดา พรหมโชติ ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ครูเรณู ตันติจรูญโรจน์ ครูจรัสรวี พรมทองดี  ครูนิรุตต์ ธัญญเจริญ  ครูพลภัทร์ ปานเพชร กรรมการตรวจการจ้าง ครูชลธิชา บุญวงษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ครูมณเฑียร คุนาวงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ และครูปณิศา เพ็งสุข ครูผู้รักษาการที่ทำหน้าที่ในระยะแรกที่ได้รับงบประมาณ และครูด่านช้างวิทยาทุกท่าน  ขอขอบคุณท่าน ผอ.คำรณ รูปสูง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษาอีกหลายท่าน ฝ่ายบริหารจะได้ดำเนินการต่อไปหลังรับมอบครับ
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2563,10:34   อ่าน 46 ครั้ง